Z promluvy papeže Františka v bazilice Panny Marie Větší 4. 5. 2013

(...) Matka Boží pečuje o naše zdraví. Co to znamená, že Matka Boží pečuje o naše zdraví? Myslím zvláště na tyto tři aspekty: pomáhá nám růst, vyrovnávat se s životem a být svobodnými.

1. Maminka pomáhá dětem růst a chce, aby vyrůstaly dobře. Proto je vychovává, aby neupadly do lenosti, která plyne také z určitého blahobytu, a aby si nezvykaly na pohodlný život, který se spokojí jenom vlastnictvím věcí. Maminka má péči o děti, aby rostly stále více v síle, ve schopnosti brát na sebe odpovědnost, zapojit se do života a usilovat o velké ideály. Evangelium svatého Lukáše říká, že v Nazaretské rodině Ježíš „rostl a sílil, byl plný moudrosti a milost Boží byla s ním“ (Lk 2,40). Matka Boží činí totéž s námi, pomáhá nám, abychom rostli v člověčenství a ve víře, abychom sílili a neustupovali pokušení být povrchními lidmi a křesťany, nýbrž žili zodpovědně a směřovali stále výše.

2. Maminka pak také myslí na zdraví svých dětí tím, že je vychovává k tomu, aby čelili životním těžkostem. Výchova a péče o zdraví nespočívá ve vyhýbání se problémům, jakoby život byl autostrádou bez překážek. Maminka pomáhá dětem dívat se na životní problémy realisticky, neztrácet se v nich, nýbrž odvážně jim čelit, neochabovat a umět je překonávat zdravou rovnováhou, kterou matka „vnímá“ mezi bezpečným prostředím a zónami nebezpečí. Maminka to dovede! Nevodí dítě stále po bezpečné cestě, protože tímto způsobem by dítě nemohlo růst, ale nenechá jej také samotné na nebezpečné cestě. Maminka dovede tyto věci vyvažovat. Neexistuje život bez výzev, a chlapec nebo děvče, pokud se s nimi nedovede vyrovnat a postavit se jim, je bez páteře! (...)

3. Poslední aspekt: dobrá matka svým dětem pomáhá nejenom, aby rostly a nevyhýbaly se životním problémům a výzvám. Dobrá matka pomáhá také přijímat svobodně definitivní rozhodnutí. Není to snadné, ale maminka to dovede. Co však znamená svobodně? Jistě to neznamená dělat všechno, co se zachce, nechat se ovládnout vášněmi, přecházet bez rozlišování od jedné zkušenosti ke druhé, následovat dobové módy; svoboda neznamená obrazně řečeno vyhodit z okna všechno, co se nelíbí. To není svoboda! Svoboda je nám darována, abychom v životě uměli přijímat dobrá rozhodnutí! Maria nás jako dobrá matka vychovává, abychom byli schopni jako Ona uskutečňovat definitivní rozhodnutí v této době, kdy takříkajíc kraluje filosofie provizoria a je těžké zavázat se v životě definitivně. A ona nám pomáhá přijímat definitivní rozhodnutí v oné naprosté svobodě, s jakou Ona přitakala plánu, který měl Bůh s jejím životem (Lk 1,38).

Drazí bratři a sestry, jak obtížné je v naší době přijímat definitivní rozhodnutí! Svádí nás provizornost. Jsme oběťmi tendence, která nás nutí k provizoriu… jako bychom toužili zůstat adolescenty po celý život, což má určitý půvab. Nemějme strach z definitivních závazků, nároků, které nás zaměstnají a zainteresují po celý život! Tak se náš život stane plodným! (...)

Zdroj: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18232